W związku z powrotem Rosji, jak i dotkniętej wojną Ukrainy na ścieżkę wzrostu oraz silniejszym odbiciem gospodarek Azji Środkowej, w bieżącym roku prawdopodobnie straci rozpęd i wyniesie 2,8 proc. Tempo wzrostu powinno się utrzymać na podobnym poziomie także w 2025 r. Oczekuje się, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w 2023 roku przekroczy 4,7 proc. Przedłużający się okres z wysoką inflacją jest wyzwaniem dla procesu zmniejszenia ubóstwa. Wysokie ceny energii i żywności dotykają szczególnie mniej zamożnej części społeczeństwa, która wydaje ponad połowę miesięcznych wydatków na te dwie kategorie dóbr. Należy się spodziewać, że odsetek ludności zagrożonej ubóstwem zakotwiczonym będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie 1-2 proc.

Mapa projektów

„Zawirowania na rynku pracy, coraz trudniejszy dostęp do kredytu, poprzerywane łańcuchy dostaw i spowolnienie w innowacjach pokazały nam, jak kryzys potrafi obrócić wniwecz lata rosnących dochodów” – powiedziała Galina A. Vincelette. Zmian klimatu to węzeł informacyjny danych oraz raportów nt. Tutaj można wyszukać, stworzyć mapy czy wykresy, porównać i podsumować kluczowe informacje na temat zmian klimatycznych. Biblioteka danych na poziomie mikro oferuje dane nt.

Polska w Banku Światowym

Choć tempo wzrostu poziomu zatrudnienia w porównaniu do 2019 r. Jest w Polsce jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, wiek emerytalny na poziomie 65 lat MAXIFOREX Forex Broker Review (Maxiforex) dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet stanowi duże wyzwanie w kontekście trendów demograficznych. Tempo wzrostu gospodarczego w regionie, które w 2023 r.

Bank Światowy w Polsce

Narodowy Bank Polski rozpoczął cykl łagodzenia monetarnego zaskakującą obniżką stóp procentowych o 75 punktów bazowych we wrześniu. Obniżki dokonano pomimo utrzymywania się inflacji zdecydowanie powyżej celu. Rynki wyceniają dodatkowe obniżki stóp wraz z oczekiwanym wygaszaniem presji na wzrost cen.

Bank Światowy: polska gospodarka może rosnąć szybciej, ale potrzebuje reform

  1. Jak podkreślono, rozwój gospodarczy regionu to historia transformacji od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, szerokich i głębokich reform strukturalnych oraz narodzin prywatnej inicjatywy, która stała się motorem wzrostu i dobrobytu.
  2. Wzrost wykształcenia siły roboczej jest skorelowany z poprawą produktywności i może prowadzić do większej innowacyjności.
  3. Regiony górnicze na całym świecie będą czerpać z polskich doświadczeń” – mówi Marcus Heinz, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.
  4. Obecnie Polska ma jeden z najgorszych wyników w unijnym indeksie cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa (Digital Economy and Society Index), a wydatki na badania i rozwój są jednymi z najniższych w regionie.
  5. Zmian klimatu to węzeł informacyjny danych oraz raportów nt.

Pomimo tych sukcesów, Polska pozostaje jednym z najbardziej uzależnionych od węgla krajów w Europie. Niemal 90 tysięcy ludzi nadal bezpośrednio utrzymuje się z górnictwa. Z uwagi na gorsze zbiory i utrzymujący się niedobór siły roboczej ożywienie gospodarcze w Ukrainie ma w tym roku zwolnić do 3,2 proc. O perspektywach gospodarczych kraju zadecyduje przede wszystkim wsparcie darczyńców i czas trwania rosyjskiej inwazji. Według ostatnich szacunków Bezprecedensowa zmiana Banku Światowego i instytucji partnerskich, koszt odbudowy Ukrainy i powrotu kraju do normalnego funkcjonowania wzrósł do 486 miliardów dolarów, czyli ponad dwukrotnie przekracza wielkość ukraińskiej gospodarki sprzed wojny (2021 r.). Spadek inflacji na rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się w Europie i Azji Środkowej był szybszy od oczekiwań, przede wszystkim dzięki gwałtownym spadkom światowych cen energii i żywności.

Raport zawiera specjalny rozdział poświęcony roli sektora prywatnego. Jak podkreślono, rozwój gospodarczy regionu to historia transformacji od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, szerokich i głębokich reform strukturalnych oraz narodzin prywatnej inicjatywy, która stała się motorem wzrostu i dobrobytu. W ostatnich latach Polska osiągnęła znaczące postępy w oddzieleniu rozwoju gospodarczego od wzrostu zapotrzebowania na energię. Podczas gdy jej gospodarka urosła od początku lat 90. Siedmiokrotnie, intensywność energetyczna spadła o 56 procent.

Przyczyniało się to do redukcji ubóstwa długoterminowego i wzrostu mediany dochodów. Kryzysy osłabiły jednak pozycję fiskalną kraju, a kryzys energetyczny spowodowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę doprowadził do znaczącego wzrostu inflacji, obniżając siłę nabywczą gospodarstw domowych i ciążąc na tempie wzrostu gospodarczego. Grupa Banku Światowego pomaga Polsce wzmacniać instytucje tak, aby lepiej odpowiadały na wyzwania, w tym w obszarze ambitnych celów klimatycznych i środowiskowych, a także, aby wspierały zrównoważony rozwój gospodarczy. Wsparcie Komisji Europejskiej dla regionów węglowych w transformacji opiera się na bogatym doświadczeniu zaczerpniętym z Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz Regionów Górniczych w Procesie Transformacji.

To, wraz niższym popytem na towary importowane i niższymi cenami energii w imporcie, przełoży się na nadwyżkę na rachunku bieżącym w wysokości 1,3 proc. Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego zależą od przeprowadzenia zielonej i technologicznej transformacji, a także zlalezienia odpowiedzi na brak siły roboczej, który występuje pomimo zasilenia rynku pracy przez niemal milion uchodźców z Ukrainy. Transformacja technologiczna i osiągnięcie ambitnych unijnych celów dekarbonizacyjnych, pola na których Polska odstaje od innych państw członkowskich, będą wymagały inwestycji i planowania, oraz zapewnienia sprawiedliwej transformacji, która ograniczy różnice w rozwoju regionów.

Wyhamowanie wzrostu spowodowane było głównie poziomem konsumpcji gospodarstw domowych, który zmniejszył się w odpowiedzi na inflację, trudniejszy dostęp do finansowania, wygaszanie wsparcia dla gospodarstw domowych oraz słabe nastroje konsumenckie. Stało się tak pomimo silnego rynku pracy, niskiej stopy bezrobocia, wyższego zatrudnienia i dwucyfrowego wzrostu płac średniej i minimalnej. Dobre wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw wzmocniły aktywność inwestycyjną. Wzrost eksportu pozostał silny, podczas gdy słaby popyt wewnętrzny zmniejszył popyt na dobra importowane. Wzrost produktywności będzie kluczowy dla utrzymania wzrostu gospodarczego i tempa doganiania gospodarek zachodnich w obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Dla grupy gospodarek wschodzących i rozwijających się eksperci BŚ prognozują wzrost PKB o 6,3% w 2021 r., 4,6% w 2022 r. Projekcje gospodarcze cechuje przewaga ryzyk ujemnych związanych z nowymi mutacjami wirusa, możliwością niezakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a także napięć fiskalnych wynikających z rosnących poziomów długu. Skutkować może to koniecznością restrukturyzacji długu niektórych krajów, co będzie obecnie trudniejsze do osiągnięcia niż w warunkach sprzed pandemii. Wskaźniki skrajnego ubóstwa (liczone wg krajowej metodologii) pozostały w 2022 roku na podwyższonym poziomie w porównaniu do okresu przed pandemią. Współczynnik Giniego, będący miarą nierówności rozkładu dochodów, od 2017 r.

Instrumenty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość finansowane ze środków publicznych mogą odegrać istotną rolę w utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego. Badania Banku Światowego w obszarze produktywności dostarczają informacji, w jaki sposób kreować publiczny system wsparcia firm tak, aby efektywnie zachęcać przedsiębiorstwa do unowocześniania i cyfryzacji. Przewiduje się znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce do 0,7 proc. Z uwagi na wysoką inflację, ujemny realny wzrost dochodów, Segregowane konto – co to jest i dlaczego potrzebujesz przedsiębiorcy Globe trudniejszy dostęp do finansowania, negatywny wpływ, jaki rosyjska inwazja na Ukrainę wywiera na nastroje konsumenckie, a także zmniejszanie stanu zapasów. W średnim terminie wzrost będzie wspierany przez odbicie konsumpcji prywatnej i zwiększoną aktywność inwestycyjną, ale dalsze opóźnienia w napływie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności są czynnikiem ryzyka dla wzrostu. Mniejszy popyt z Unii Europejskiej będzie częściowo zrekompensowany przez wyższy eksport na Ukrainę.

Akces do grona zintegrowanych z UE gospodarek rynkowych, charakteryzujących się silnymi instytucjami i bazą produkcyjną, dobitnie świadczy o sukcesie gruntownych reform, w wyniku których część państw z tej grupy ma dzisiaj status kraju o wysokim dochodzie. Perspektywy gospodarki globalnej badają trendy gospodarki światowej i to jak wpływa ona na rozwijające się kraje. Raport obejmuje trzyletnie prognozy wskaźników makroekonomicznych dla poszczególnych krajów, w tym także dla rynków towarowych oraz finansowych. „Aby transformacja była skuteczna, musi być sprawiedliwa i akceptowalna dla wszystkich.

Mediana rocznej inflacji cen konsumpcyjnych w regionie spadła z 15 proc. Pomimo ubiegłorocznego wzrostu realnych dochodów gospodarstwa domowe nadal odczuwają skutki kryzysu kosztów życia sprzed dwóch lat. Prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce na 2025 r. W przyszłym roku wzrost PKB będzie dodatkowo wspierany przez wzrost inwestycji, napędzany przez reformy strukturalne i napływ funduszy unijnych. Finansowanie, jakie Grupa Banku Światowego oferuje Polsce jest wysoce selektywne i za każdym razem dotyczy dóbr publicznych w skali globalnej i/lub regionalnej.

Dodatkowo, kluczowe jest przyjęcie ambitniejszych celów dekarbonizacyjnych i sprawna eliminacja barier, w tym regulacyjnych i infrastrukturalnych, które utrudniają rozwój prywatnych inwestycji w zieloną energię. Na drodze inwestycji w OZE stoją dziś ograniczenia w planowaniu przestrzennym (np. ustawa 10H), z powodu których od kilku lat w Polsce nie powstają nowe farmy wiatrowe. Bardzo ważnym wyzwaniem jest stan krajowej sieci elektroenergetycznej – potrzeba lepszej infrastruktury, większej elastyczności oraz szybkich i czytelnych procedur przyłączania do sieci. Raport wskazuje na możliwe reformy, które pomogłyby Polsce zwiększyć współczynnik aktywności zawodowej.